کاپیتان کریم در رده دهم

کریم باقرى کاپیتان گلزن پرسپولیس در بازى مقابل ابومسلم بیست و سومین گل خود در لیگ را با پیراهن پرسپولیس به ثمر رساند و بدین ترتیب با این تعداد گل دهمین گلزن برتر پرسپولیس در تاریخ لیگ شد.

10 گلزن برتر سرخپوشان در تاریخ لیگ عبارتند از:

فرشاد پیوس (52 گل)
برترین گلزن تاریخ سرخپوشان در لیگ نیز بهترین گلزن این تیم محسوب مى شود. فرشاد در 94 بازى طى سال هاى 76-1368 این تعداد گل را به ثمر رسانده و میانگین گلزنى او 5/0 گل در هر بازى است.
6 گل او از نقطه پنالتى به ثمر رسیده، ضمن آنکه دو بار نیز آقاى گلى لیگ در سال هاى 70 و 73 به او رسیده است.
آقاى گل تاریخ پرسپولیس بازى هاى زیادى را به دلیل محرومیت و اختلاف نظر با مربیان از دست داد.

صفر ایرانپاک (45 گل)
دومین گلزن برتر پرسپولیس که همین چند روز پیش به رحمت خدا رفت، تا سال 73 و قبل از پیوس رکورددار گلزنى براى سرخپوشان در لیگ بود.
او در 108 بازى طى سال هاى 57-1350 موفق به زدن 45 گل شده بود و در سال 50 نیز آقاى گل لیگ شده بود.
ایرانپاک 2 گل خود را از نقطه پنالتى به ثمر رساند و میانگین گلزنى
وى 4/0 گل است.

على دایى (39 گل)
آقاى گل لیگ برتر در فصل ،82 بهترین میانگین گلزنى را در بین گلزنان برتر پرسپولیس دارد: 6/0 گل در هر بازى.
دایى در 62 بازى 39 گل براى سرخپوشان به ثمر رساند که 4 گل او ضربه پنالتى بود. دایى در صورت حضور مداوم در پرسپولیس مى توانست تمام رکوردهاى گلزنى تاریخ پرسپولیس را جابه جا کند.

على پروین (37 گل)
سلطان پرسپولیس طى سال هاى 1350 تا 57 در 160 بازى لیگ تخت جمشید موفق به زدن 37 گل براى سرخپوشان شد.
میانگین گلزنى 2/0 در هر بازى او را برترین هافبک گلزن پرسپولیس در لیگ کرده است. پروین 12 گل خود را از نقطه پناتى به ثمر رسانده که رکورددار پرسپولیس در این زمینه نیز هست.

حسین کلانى (32 گل)
پس از على دایى، کلانى با میانگین 57/0 گل در هر بازى، دومین گلزن برتر پرسپولیس به شمار مى رود. کلانى طى سال هاى 55-1349 در 56 بازى موفق به زدن 32 گل شده است.
فقط یک گل او حاصل از ضربه پنالتى است. کلانى در سال هاى 49 و 50 دو بار آقاى گل لیگ شده است.

ادموند بزیک (32 گل)
ادو طى سال هاى 80-1374 در پرسپولیس 97 بازى در لیگ انجام داد و 32 بار گلزنى کرد که میانگین گلزنى او 3/0 گل در هر بازى است.
بزیک در هر فصل یکى از برترین گلزنان بود، اگرچه با پرسپولیس آقاى گل نشد. بزیک نیز قط یک بار از نقطه پنالتى گلزنى کرد.

سهراب انتظارى (27 گل)
برترین گلزن پرسپولیس در طول 8 دوره لیگ برتر است که از سال 80 تا 85 طى 100 بازى موفق به زدن این تعداد گل شده است.
انتظارى در بین 8 گلزن برتر تنها کسى است که تمام گلهایش در جریان بازى به ثمر رسیده است. رکورد گلزنى او در لیگ برتر توسط نیکبخت و کریم باقرى تهدید مى شود.

علیرضا واحدى نیکبخت (26 گل)
نیکبخت در صورتى که دو ضربه پنالتى خود مقابل پیکان را گل کرده بود، اکنون عنوان بهترین گلزن پرسپولیس در لیگ برتر را در اختیار داشت.
نیکبخت در 78 بازى با پیراهن پرسپولیس 26 گل به ثمر رسانده که چهار گل او حاصل ضربات پنالتى بوده است. این بازیکن در 13 بازى اخیر پرسپولیس موفق به گلزنى نشده است.

جواد کاظمیان (24 گل)
کاظمیان در سال هاى 82 تا 84 طى سه فصل تک ستاره پرسپولیس بود و در 75 بازى موفق به زدن 24 گل شد که میانگین 3/0 گل در هر بازى آمار او است. کاظمیان نیز در پرسپولیس پشت ضربه پنالتى قرار نگرفت و در صورت ادامه حضور در جمع سرخپوشان مى توانست اکنون به آمار 50 گل دست یابد.

کریم باقرى ( 23 گل)
کاپیتان با تعصب سرخپوشان در 35 سالگى همچنان مى درخشد و یکى از برترین گلزنان این تیم است.
کریم با 9 گل پس از توره دومین گلزن برتر فصل سرخپوشان است. او در 163 بازى لیگ 23 گل براى پرسپولیس به ثمر رسانده که سه گل وى از ضربات پنالتى بوده است.
این در حالى است که او چندین ضربه پنالتى در چند فصل اخیر نیز از دست داده است!

على انصاریان (23 گل)
برترین مدافع گلزن پرسپولیس در تاریخ لیگ است که در 140 بازى موفق به زدن 23 گل شده است. انصاریان 12 گل خود را از نقطه پنالتى به ثمر رسانده که در این زمینه با رکورد على پروین برابرى مى کند.