جالب و خواندنی از زندگی - مند خورموج(خلتک)
سفارش تبلیغ
صبا

دنیا و آخرت از آن کسی ست که  به خالق و مخلوقش عشق بورزد  و شادی ها را فقط برای خود نخواهد.

اتلاف وقت خودکشی واقعیست :یونگ

 

به زبانت اجازه مده که  قبل از اندیشه ات بکار افتد: شیلون

اندیشه مرد  ایینه  ایست که خوب وبد اعمالش را  می نمایاند: امام علی (ع)

هرگاه پشت به تاریکی بایستی سایه ی خودراخواهی دید: البرت
دوشنبه 91/12/28 | 4:38 عصر | khedri | نظر

یا چنان نمای که هستی یا چنان باش که هستی:بسطامی

حقیقت چون روغن بادام است همیشه به خورد دیگران میدهیم بدون اینکه خودمان قطره ای از انرا بخوریم.:تواین

خدایا من در کلبه حقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبیرای خود نداری من چون تویی را دارم و تو چون خود را نداری: امام صادق(ع)

زیـــــاد از حـــــــد خـــــــود را تحــــــــت فشـــــــــار قــــــــرار نـدهیـــــد زیــــــــــــــــرا بهتـــرین اتفاقات زمانی می افتنـد که اصـلا انتظــــــــــارش رو نداریـــــــد(مـارکـــــز)
دوشنبه 91/12/28 | 4:35 عصر | khedri | نظر

زیـــــاد از حـــــــد خـــــــود را تحــــــــت فشـــــــــار قــــــــرار نـدهیـــــد زیــــــــــــــــرا بهتـــرین اتفاقات زمانی می افتنـد که اصـلا انتظــــــــــارش رو نداریـــــــد(مـارکـــــز)

دنیا و آخرت از آن کسی ست که  به خالق و مخلوقش عشق بورزد  و شادی ها را فقط برای خود نخواهد.
دوشنبه 91/12/28 | 4:33 عصر | khedri | نظر

هنگامیکه دری به روی ما بسته می شود....
دری دیگر ی باز می شود...
ولی ما اغلب  چنان به در بسته چشم می دوزیم......
که درهای باز را نمی بینیم......
دوشنبه 91/12/28 | 4:33 عصر | khedri | نظر

یادتان باشد نیروبخش ترین قانون این است:
با وجود هر پیشامدی از زندگی خود لذت ببرید.(رابینـز)
دوشنبه 91/12/28 | 4:32 عصر | khedri | نظر
مطالب قدیمی تر